உள்நாட்டு செய்திகள்

கோவிட்-19 புதிய திரிபு ஆரம்ப அறிகுறிகள் Dr Prasanna Gunasena (Lanka Hospital)

கோவிட்-19 புதிய திரிபு ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் அவசர சேவைப் பிரிவுக்கு நோயாளர்கள் செல்வதைத் தடுக்க முடியும். காய்ச்சல் அல்லது தடுமன் போன்ற எந்த அறிகுறிகளும் காண்பிக்காமல் நுரையீரலைத் தாக்கி நியூமோனியா நிலைமையை Read More >>